(( ئــاســـــــۆی ژیـــــــــــــان ))

به نێـــــــــــــوی خولقێــــــــــنه ر

(( ئــاســـــــۆی ژیـــــــــــــان )) - گولدانی شیعر ماموستا محمد سالح دیلان

محه ممه د
(( ئــاســـــــۆی ژیـــــــــــــان )) به نێـــــــــــــوی خولقێــــــــــنه ر

گولدانی شیعر ماموستا محمد سالح دیلان

 

۲

نه که ی هه رگیز نه مامی گول ببیته سیبه رو سایه ت

به نینوک گه ر بژاری که ی به پولی به رهه موو ما یه ت

ئه وی بونی وه فاو عه هده به هیچ جوری له گول نایه

هه تا ماوم ئه چینم توو ی هه ر خاری له دل شایه د

که بیی بو سه ر مه زارم دامه نت بگرم ئه گه ر مردم ئه گه ر مردم

 

..................

 

ســــــکالایه کـــی کورت

 

منم به ده ستی چه رخه وه وا گیژ ئه خومو ئه روم

منم که بوومه خوینه خورو خوینی خوم ئه خوم

منم له به حری خه لا تی بی وچانی ماته

ما هه ر په ل ئه گیرم نه که لکوو نه سودو نه عیلاجه بوم

رزامدا ره بولبولو له ده وری گول ئه کا ره قسو سه ما

به که یلی ئه شکی سوورو سویرو ئه سه ف ده ستو چاو ئه شوا

 

................

 

روناکـــــــــــــــــی

 

په روانه به شه و چرا ببینی

 بو رووناکیه که ی خوی ئه سوتینی

بو نه ختیک شه وقو توزی روشنایی

 ئه بی به خه لووز بو روژی دوایی

یا گول خه ندران بو بزه ی سه ر لیو

 هینده ئه بی روو گرژ بو جنیو

که بیستی قاقا یا پی که نینی

 به جوی کولو جو شش ئه سینی

له خوشی گه شکه و زه رده خه نه ی ده م 

لیک ئه بیتوو شه ق ئه با به خه م

یا گولی گه وره یی گوله به روژه

ئه زانی بو چی هه ر روه و روژه

چون روژ بگه ری مل ئه چه رخینی

 که ئاواش بوو بی دوش دا ئه مینی

په روشی تیشکی زیرینی ئه وه

بیزاری سزاو نالینی شه وه

ئه مانه هه موو بی گیان بی زمان

بی ده ستوو بی گوی بی ناوو نیشان

بی بیرکدنه وه بی جوله ی دل

 به بی ترسو له رز بی دو دلیو سل

له دووی روناکیو شادی عه ودالن

دوژمنی شه وو شه وگاری تالن

با ئیمه ش وه ک ئه و گولو میروه

 که دوی روناکی شادی تینوه

بو گه شه ی گولی سه ر به ستیو شادی

بو هه ل هاتنی روژی ئازادی

ئیمه ی بو باده ی رزکاری تینو ببین به خه لووز

............................

به هار

 

 وا به ها ر دیسان تاری ئه پوشی

گولاله پیاله ی خوینین ئه نوشی

نیرگز ئه ندام شور ره نگی زیرینی

وه نه وشه و کرنوش په ره ی چین چینی

هاژه هاژی ئاو هاره ی شه تاوان

بریسکوو هوری نزاروو تاوان

تریقو هوری غونچه ی دا ری باخ

خویندنی مه لی قه لبه زوو سه ر شاخ

ده نگی شمشالو به سته ی دل رفین

ته نگو چه له مه زستان راو ئه نین

غونچه ی دره ختی ژیاوه ی به هار

 شه ریه تی له گه ل شه مالی نزار

ئه وئه لی شاباش له گولاله ی هه رد

ئه م ئه لی نه خیر به شنه ی بیگه رد

گولان دینمه له نجه و هه ل په رین

ئه یان هینمه گه شه و پیکه نین

 

........................

 

شیــــــــــــــرین!!!!!!!

 

شیرین به سته ی گولاله ی سوور

 تریفه ی مانگ  شیرین گه شه ی ئه ستیره ی دوور

شیرین تیشکی روژی ده م که ل بو ویرانه ی دل

شیرین هاژه و جریوه ی مه ل بو وه نه وشه و گول

شیرین ئه و په ر جوانی شیوه ی نیگاری سوروشت

شیرین تو ئه و تاقه سیوه ی که فه رهادی کوشت

شیرین تو بوی یه که م بینین کاره بای نازت

چاو هه ل برین زه رده خه نه ت سروه که ی نازت

لیی شیواندم ته لی تاری هه ل به ستو خه یال

بووم به و مه له ی بی لانه یه و زامداره و بی بال

ئیتر نه مانگ نه ئه ستیره نه گزنگی زه رد

نه فووی شمشال نه قاسپه ی که و له م به ردو له و به رد

نه بریقه ی شه ونمی سه ر چیمه نی قه راخ

نه خه نده که ی تازه غونچه ی درختانی باخ

نه که رویشکه ی ده غلی بنار نه هاژه ی چاوه

نه ئه و بونه سه رمه ست که ره ی چنووره خاوه

نه کرنوو شی سه وزو سوو ری په لکه زیرینه

نه به ها ری که خه ریکی عیشوه کرینه

نه ته بیعه ت نه جوانیه که ی نه فه رو نرخی

جاریکی تر وای ته ما بی هوش بکا مرخی

وا بزانی به په ره ی گول به سیحری جوانی

راچله کینی ئه م دله ی که توی میوانی

چونکه له گه ل هه ر کامیکیان به را ورد بکریی

تو پیی به رزی به ره و ئاسمان به سه ریا ئه نیی

ئیــــــــــــتر شــیرین داری فیزت باش را وه شینه

تو جیگه که ت هه ر چه نده وا له ســه ر گلــــینه

تا ئیواره ش شه پورم بیو ناله ی جگه ر دوز

ئوقره نه گری کاتی ساتی دله که ی ی گه روز

منی که ساس منی کلول یا منی هه ژار

 چون ئه توانم ئاشی هیوات بو بخه مه کار

چون ئه توانی پشت کوما وه ی زنجیری دوژمن

ده ستی له رزوک به ئاسانی بنیته گه ردن

چون ئه توانی ده می وشکی چه وساندنه وه

لیوی قرچی وشک هه ل ها توی رو تاندنه وه

نزیکی خا له دوو لیوی ده وری تندراوه

به در که زی چاو لیکه ریو ئه م به ندوو باوه

هـه هـــو هه ی هــــوو !!!!ماوه پانوو ریگه پر له خیوه

کوسپی به ر لوو بلنه ندتر له و شاخوو کیوه

ئه بی شیرین په له قاژه ی دله ی منالم

نیلی لیژو  شه و بیداری شه وگاری تالم

ه لی گرم بو ئه و کاته ی ئه ی رژینی راستی

ئه گاته ده س ئه و که سانه ی به خوینی خواستی

ئه وسا منیش داخی دل تیر تیر ئه ریژم

 له و ه نگوینه ی گولی لیوت توزی ئه چیژم

 

..................

 

 بالداري ئيسك سووك
 
 
ئه ی بالداری ناو هیلانه ی سه ر پوپی دره خت
ده نووکی گیان بکه ره وه بو ده نکی به خت
رای وه شینه سه ری خه وی ژیر سیبه ری سه خت
به پروشه ی ئاوی ئاگا ده روون بکه مه ست
بجریوینه که ری بکه دارستانی چر
په ری گه شه گیف که ره وه وه ک شه س په ری پر
خولی هیوا بده به سه ر باسکی دریژا
به په ر بازی وه ره به ده ور وه نه وشه ی گیژا
له سه ر به ردی قه راخ ئاوی که ف چرینی چه م
بی ته کینه خولی چینه ی بی ئارامیو خه م
سه و لی شوخی بگره له سه ر ریزی به ره زا
چینگی له نجه بنی به سه ر چیمه نی خزا
چل به ورشه و تو به قونه ی نیازی چه ند ساله
 زه ماوه ندی ساز بده ن له و مله و سه ر یاله
هه ل په رنو ئه م وشانه بکه ن به به ست
هئاسوی هیواو سه ر فه رازی جووتوو په یوه سته
 
 
 دیوانی دیلان ماموستا سالح دیلان
 
 

  بو دانلودی ئه م شیعره لیره کلیک بکه

  


موضوعات مرتبط: گولچيني شيعري كوردي ، 7) محه ممه د ساڵح دیلان

تاريخ : دوشنبه ۸ فروردین۱۳۹۰ | 17 | نویسنده : محه ممه د |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.